Hỗ trợ trực tuyến

 • (Minh Sơn)

Liên kết nhanh

Lịch xem truyền hình Việt Nam

Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • THÔNG BÁO  Quý thầy cô chưa đăng ký làm thành viên hãy nhấn vào đây Đăng ký thành viên hoặc xem phim hướng dẫn tại đây ----> Nếu đăng ký rồi chưa xác nhận thông tin hãy liên hệ vơi ban quản trị để xác thực

  Hình ảnh

  thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb

  GDMT NGOAI GIO LEN LOP

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Dần
  Ngày gửi: 09h:01' 15-10-2012
  Dung lượng: 68.5 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  1
  Giáo Dục BVMT
  qua hoạt động GDNGLL
  2
  Giáo dục BVMT
  trong hoạt động GDNGLL
  Mục tiêu cần đạt của lớp tập huấn
  1. Người học cần biết và hiểu:
  - Mục tiêu, nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong hoạt động GDNGLL cấp tiểu học.
  - Phương pháp và hinh thức tổ chức hoạt động Giáo dục BVMT trong hoạt động GDNGLL.
  3
  Giáo dục BVMT
  trong hoạt động GDNGLL
  2. Người Học có khả nang
  - Phân tích nội dung hoạt động GDNGLL cấp tiểu học từ đó xác định được các hoạt động có khả nang tích hợp giáo dục BVMT.
  - Tổ chức các hoạt động GDBVMT và tích hợp giáo dục BVMTvào hoạt động GDNGLL.
  - Tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục BVMT
  4
  Mục tiêu GDBVMT
  trong hoạt động GDNGLL
  I. Mục tiêu hoạt động GNGLL cấp tiểu học
  Hoạt động GDNGLL ở trường tiểu học giúp học sinh:
  - Củng cố, bổ sung nhung kiến thức đã học qua các môn học ở trên lớp; Từng bước phát triển một cách phù hợp sự hiểu biết trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội.
  - Từng bước hinh thành và phát triển các kĩ nang cần thiết, phù hợp với lứa tuổi (Kĩ nang tham gia hoạt động tập thể, kĩ nang giao tiếp, kĩ nang nhận thức,.)
  - Hứng thú, mong muốn tham gia các hoạt động tập thể một cách tích cực, phù hợp.
  5
  Mục tiêu Hoạt động GDNGLL trường tiểu học
  Hoạt động 1
  Bạn đã biết mục tiêu họat động GDNGLL, bằng kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức GDBVMT trong hoạt động GDNGLL ở tiểu học, bạn hãy thực hiện nhiệm vụ sau:
  1. Nêu mục tiêu GDBVMT trong hoạt động GDNGLL.
  2. Nêu nội dung GDBVMT trong hoạt động giáo dục NGLL.
  Bạn hãy độc lập suy nghĩ sau đó thảo luận trong nhóm của minh.
  6
  Mục tiêu Hoạt động GDNGLL
  trong trường tiểu học
  Phản hồi hoạt động1
  Mục tiêu:
  Giáo dục bảo vệ môi trường trong hoạt động GDNGLL nhằm :
  - Củng cố, khắc sâu, mở rộng nhung hiểu biết về các thành phần của môi trường và mối quan hệ giua chúng ; mối quan hệ giua con người và các yếu tố môi trường ; Sự ô nhiễm môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường.
  - Xác định trách nhiệm cá nhân trong việc góp phần bảo vệ môi trường ở nhà trường và địa phương.
  7
  Mục tiêu Hoạt động GDNGLL
  trong trường tiểu học
  Phản hồi hoạt động1
  - Hinh thành và phát triển tinh cảm yêu quý, gần gũi, thân thiện với thiên nhiên và môi trường xung quanh, quan tâm tới việc bảo vệ môi trường.
  - Biết thực hiện nếp sống ngan nắp, vệ sinh.
  - Có khả nang tham gia một số hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi.
  8
  Nội dung GDBVMT
  trong hoạt động GDNGLL
  Nội dung giáo dục BVMT trong hoạt động GD NGLL cấp tiểu học có thể bao gồm các vấn đề:
  - Thành phần của môi trường xung quanh như: đất, nước, không khí, ánh sáng mặt trời, sinh vật, nhà ở, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các công trinh công cộng, các khu di sản van hoá và di sản thiên nhiên.
  - Vai trò của môi trường đối với sức khoẻ và cuộc sống của con người và các sinh vật ; tác động của con người đối với sự phát triển bền vung của môi trường. Vấn đề dân số và môi trường.
  9
  Nội dung GDBVMT
  trong hoạt động GDNGLL
  - Mét sè biÓu hiÖn cña « nhiÔm m«i tr­êng, c¸c nguån g©y « nhiÔm m«i tr­êng nh­: n­íc th¶i, ph©n bãn, xe cé,...
  - Nhung biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng, h¹n chÕ « nhiÔm m«i tr­êng ; Ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng vµ vai trß cña häc sinh tiÓu häc ; nhung quy ®Þnh cña nhµ tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng.
  10
  Nội dung GDBVMT
  trong hoạt động GDNGLL
  Các nội dung trên có thể được thực hiện qua các chủ đề:
  - Ngôi nhà của em
  - Mái trường thân yêu của em.
  - Em yêu quê hương
  - Môi trường sống của em
  - Em yêu thiên nhiên
  - Vi sao môi trường bị ô nhiễm
  - Tiết kiệm trong tiêu dùng và sinh hoạt
  11
  Hinh thức & Phương Pháp GDBVMT
  trong hoạt động GDNGLL
  Hoạt động 2
  Bạn hãy nhớ lại việc tổ chức GDBVMT trong hoạt động GDNGLL ở trường tiểu học, qua tư liệu trên các phương tiện thông tin, bạn hãy thực hiện nhiệm vụ sau:
  1. Nêu nội dung, hinh thức cụ thể GDBVMT trong hoạt động GDNGLL ở trường tiểu học?
  2. Nêu một số phương pháp GDBVMT trong hoạt động GDNGLL ở trường tiểu học?
  12
  Hinh thức & Phương Pháp GDBVMT
  trong hoạt động GDNGLL
  Phản hồi cho hoạt động 2
  Can cứ vào thực tiễn và hướng dẫn hoạt động giáo dục NGLL ở tiểu học, giáo dục BVMT trong trường tiểu học có thể được thực hiện thông qua một số nội dung, hinh thức sau:
  - Hoạt động làm sạch đẹp trường lớp, bao gồm các hinh thức cơ bản như:
  + Làm vệ sinh lớp học, sân trường, phạm vi trường học ;
  + Trang trí lớp học (bằng cây xanh, hoa tươi, ...)
  + Trồng, cham sóc cây và hoa trong vườn trường, sân trường.
  + Thi làm đẹp lớp bằng hoạt động trang trí lớp học,...
  13
  Hinh thức, Phương Pháp GDBVMT
  trong hoạt động GDNGLL
  - Lµm s¹ch, ®Ñp ®­êng phè, lµng b¶n, th«n, xãm.
  + Dän vÖ sinh ®­êng phè lµng b¶n, th«n, xãm vµo nhung ngµy cuèi tuÇn.
  + Trång , cham sãc c©y vµ hoa lµm cho m«i tr­êng n¬i c­ tró vµ n¬i c«ng céng xanh, s¹ch, ®Ñp.
  - Tæ chøc héi thi hiÓu biÕt vÒ m«i tr­êng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng.
  - Tæ chøc thi tim hiÓu, kh¸m ph¸ vÒ m«i tr­êng xung quanh theo c¸c chñ ®Ò: M«i tr­êng em ®ang sèng ; N­íc, kh«ng khÝ vµ ¸nh s¸ng cho chóng em ; H·y cøu lÊy m«i tr­êng ; M«i tr­êng xanh, s¹ch ®Ñp vµ nhiÖm vô cña häc sinh chóng ta ; Tim hiÓu vÒ « nhiÔm m«i tr­êng n¬i em ë,...
  14
  Hinh thức, Phương Pháp GDBVMT
  trong hoạt động GDNGLL
  Thảo luận theo chủ đề về môi trường. Ví dụ: "Hãy hành động vi môi trường sạch đẹp". "Hãy bảo vệ màu xanh quê hương"
  - Thi vẽ về đề tài môi trường.
  - Thi sáng tác thơ, ca, báo chí , tiểu phẩm về đề tài môi trường.
  - Tổ chức câu lạc bộ về môi trường. Ví dụ: Câu lạc bộ "Các bạn yêu thiên nhiên" ; "Nhung nhà nghiên cứu môi trường nhỏ tuổi" ; "Khám phá môi trường"
  - Tham quan, du lịch về môi trường, di sản van hóa, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trinh công cộng.
  15
  Hinh thức, Phương Pháp GDBVMT
  trong hoạt động GDNGLL
  - Thi tuyªn truyÒn viªn giái vÒ gi¸o dôc vµ b¶o vÖ m«i tr­êng.
  - Ph¸t thanh, tuyªn truyÒn vÒ m«i tr­êng ; vËn ®éng mäi ng­êi cïng thùc hiÖn b¶o vÖ m«i tr­êng.
  - Thi hïng biÖn vÒ ®Ò tµi m«i tr­êng ;
  - Tæ chøc c¸c trß ch¬i vÒ m«i tr­êng.
  - Nghe nãi chuyÖn vÒ chñ ®Ò m«i tr­êng.
  - Giao l­u víi c¸c nhµ nghiªn cøu, ho¹t ®éng vÒ m«i tr­êng.
  - C¸c hinh thøc ®ãng vai, ®o¸n « chu, h¸i hoa d©n chñ vÒ ®Ò tµi m«i tr­êng.
  16
  Hinh thức, Phương Pháp GDBVMT
  trong hoạt động GDNGLL
  Phương pháp hoạt động GDNGLL trong trường tiểu là sự kết hợp hài hòa giua phương pháp giáo dục và phương pháp dạy học, giáo viên cần vận dụng linh hoạt và kết hợp một cách sáng tạo vào từng nội dung và hinh thức cụ thể của mỗi hoạt động giáo dục BVMT. Chẳng hạn PP thảo luận nhóm, đóng vai, giao nhiệm vụ, giải quyết vấn đề, trò chơi,..
  17
  Quy trinh tổ chức hoạt động GDNGLL
  Hoạt động 3
  Bằng kinh nghiệm tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường, lớp bạn hãy thực hiện các nhiệm vụ sau:
  1. Xác định quy trinh tổ chức một hoạt động GDNGLL.
  2. Thiết kế thử một hoạt động GDNGLL ở tiểu học
  18
  Quy trinh tổ chức hoạt động GDNGLL
  Mục tiêu hoạt động
  (Mục đích & yêu cầu GD)
  Công tác chuẩn bị
  Tiến hành hoạt động
  đánh giá kết quả GD
  và rút kinh nghiệm
  19
  Quy trinh tổ chức hoạt động GDNGLL
  Mục tiêu hoạt động là xác định các yêu cầu giáo dục cần đạt. Mục tiêu hoạt động cần được thể hiện 3 yêu cầu: Kiến thức, kĩ nang, thái độ. Mỗi hoạt động có mục tiêu riêng phù hợp với mục tiêu chung.
  Công tác chuẩn bị bao gồm: xây dựng kế hoạch, thiết kế các hoạt động, chuẩn bị phương tiện hoạt động, công tác tổ chức. Cần xác định rõ nhiệm vụ của mỗi học sinh, tập thể học sinh, vai trò của giáo viên
  20
  Quy trinh tổ chức hoạt động GDNGLL
  Tiến hành hoạt động theo chương trinh đã được xây dựng
  Dánh giá kết quả hoạt động: tổ chức, động viên học sinh tham gia vào quá trỡnh đánh giá và tự đánh giá trên cơ sở phát huy vai trò tự quản của học sinh.
  21
  Thực hành thiết kế hoạt động
  GDNGLL cho nội dung GDBVMT

  Hoạt động 4
  Mỗi nhóm thiết kế một hoạt động giáo dục NGLL cho nội dung giáo dục bảo vệ môi trường. Sau đó cử đại diện trinh bày kế hoạch được thiết kế.

  Chúc các bạn thành công!
   
  Gửi ý kiến

  Văn bản mới ban hành pháp luật việt nam

  Tin giáo dục

  Cảnh đẹp Việt Nam